Wat betekent GDPR voor de KMOEuropean General Data Protection Regulation (GDPR)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze informatie wordt u aangeboden door vzw KAMELEON.

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation) definitief van kracht geworden.  Elk bedrijf dat gegevens van natuurlijke personen verwerkt, is hieraan onderworpen.  Aangezien u als onderneming gegevens van uw klanten, leveranciers en personeel verzamelt, beheert en gebruikt, gelden deze nieuwe privacyregels dus eveneens voor u.  Kameleon heeft enkele modeldocumenten ontwikkeld op maat, door u verder te personaliseren.  Bekijk alvast onze uitgebreide handleiding.

REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat men voortaan een verwerkingsregister zal moeten opmaken en bijhouden. Dat register geeft een goed overzicht van alle verwerkingsactiviteiten: “welke persoonsgegevens bewaart u, waarvoor gebruikt u deze gegevens, waar bewaart u deze, hoe lang bewaart u deze, hoe beveiligt u de gegevens,…”.  Dit algemeen model van verwerkingsregister voldoet aan de vormvereisten en bevat de meest voorkomende gegevensverwerkingen waar een bedrijf mee te maken heeft. U moet dit register uiteraard nog aanpassen aan uw eigen situatie.  Het gaat hier wel degelijk over uw WERKWIJZE inzake gegevensbescherming. Dergelijk bestand bevat dus geen concrete personendata.


ALGEMEEN BELEID INZAKE GEGEVENSVERWERKING

INTERN document te linken aan uw arbeidsreglement:  ALGEMEEN BELEID GEGEVENSVERWERKING INTERN
EXTERN document toch best op uw website te zetten:  ALGEMEEN BELEID GEGEVENSVERWERKING EXTERN 
 

BASIS-CLAUSULES voor AVG/GDPR

EXTERN vermelden op offertes/contracten en/of opnemen in algemene voorwaarden, de GDPR-clausule: “Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden door VOORBEELD bvba verwerkt, in het kader van de aan te wenden handelsdocumenten en opdrachten, met het oog op klantenbeheer en boekhouding.  Als opdrachtgever kan u deze gegevens inkijken en zo nodig laten verbeteren of wissen, door eenvoudig verzoek (met bewijs van identiteit) dat gericht is aan VOORBEELD bvba. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop persoonsgegevens verwerkt door ons bedrijf, vindt u op www.VOORBEELD.be.”
 

PROCEDURE VOOR UITOEFENING VAN RECHTEN DOOR EEN BETROKKENE

Naast het recht op informatie, verwijdering, correctie en verzet voorziet de nieuwe wetgeving ook in een recht op inzage voor de betrokkenen.  U beschikt best reeds over een procedure die vastlegt hoe u omgaat met de uitoefening van deze rechten: PROCEDURE UITOEFENING RECHTEN DOOR DE BETROKKENE.